Informații burse – semestrul II, anul școlar 2021-2022

Informații despre acordarea burselor în al doilea semestru din anul școlar 2021-2022.

Informații burse - semestrul II, anul școlar 2021-2022

Burse de performanţă

Condiţii de acordare:

– elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale: competițiilor școlare naționale / competițiilor, concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației / competițiile sportive internaționale;
– elevi care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale.

Acte necesare:

– copie CI elev;
– propunerea dirigintelui de acordare a bursei de performanţă;
– copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competițiile internaţionale.

Burse de merit

Condiţii de acordare:

– elevii care au obținut media generală cel puţin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I;
– elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale: competițiilor școlare naționale/ competițiilor,concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației.

Acte necesare:

– copie CI elev;
– propunerea dirigintelui de acordare a bursei de merit;
– copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competițiile judeţene.

Burse de studiu

Condiţii de acordare:

– venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii (OCTOMBRIE –DECEMBRIE 2021), cel mult egal cu salariul minim net pe economie (1524 lei);
– elevii care au obținut media generală cel puţin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I.

Acte necesare:

– cerere de acordare a bursei –cu viza dirigintelui privind media şi numărul de absenţe;
– copie CI elev;
– copii acte de identitate părinți/tutore legal;
– copii certificate de naştere / CI ale celorlalţi copii aflaţi în întreţinere;
– documente care să ateste veniturile: adeverinţă salariu pe ultimele 3 luni anterioare cererii (OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021), sau după caz: talon şomaj, talon pensie, talon alocatie suplimentară/complementară, hotărâre privind pensia alimentară, declaraţie notarială (pentru persoanele fără venituri), adeverinţă ANAF (mama, tata, şi fraţii majori), adeverinţă venit de la Primărie care atestă că nu beneficiază de ajutor social, alte acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (se iau în calcul toate veniturile permanente inclusiv alocațiile de stat, suplimentare şi complementare pentru copii);
– adeverință de la instituția de învățământ la care sunt elevi/studenți în situația în care sunt frați/surori la o facultate de stat, la buget cu menţiunea dacă au beneficiat de burse în ultimele 3 luni (OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2021).

Burse de ajutor social

BURSE VENITURI MICI

Condiţii de acordare:

– elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni(01.01.2021-31.12.2021), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie(762 lei). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

Acte necesare:

– cerere de acordare a bursei;
– copie CI copil;
– copii certificate de naștere/ acte de identitate ale membrilor familiei;
– ancheta socială de la primăria de domiciliu;
– documente care atestă veniturile: adeverința cu veniturile NETE pe ultimele 12 luni (01.01.2021-31.12.2021)+valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul;
– talon de pensie;
– talon şomaj pe ultimele 12 luni sau adeverinţă ajutor social pe ultimele 12 luni;
– act doveditor în original cu terenurile agricole deținute de la primăria unde își au domiciliul;
– adeverinţă de la ANAF;
– declaraţie notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 12 luni nu s-a obținut nici un venit(pentru părinţi si membrii majori fără venituri);
– adeverință de la instituția de învățământ la care sunt elevi/studenți în situația în care sunt frați/surori la o facultate de stat, la buget cu menţiunea dacă au beneficiat de burse în ultimele 12 luni;
– alte acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (se iau în calcul toate veniturile permanente inclusiv alocațiile de stat, suplimentare şi complementare pentru copii);
– extras de cont.

ORFANI SAU CRESCUŢI DE UN SINGUR PĂRINTE/ABANDONAŢI

Condiţii de acordare:

– celevii orfani sau crescuţi de un singur părinte/abandonaţi care nu au acumulat 10 absenţe în luna de acordare a bursei.

Acte necesare:

– cerere de acordare a bursei;
– copie CI elev;
– copii CI părinte/tutore legal;
– copie certificat de deces a părintelui decedat;
– documente care atestă ca elevul este crescut de un singur părinte / abandonat;
– extras de cont.

BURSE MEDICALE

Condiţii de acordare:

– elevii care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

I. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
II. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;
III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;
IV. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
V. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
VI. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;
VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;
VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;
IX. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
X. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
XI. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);
XII. boli genetice;
XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;
XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare.

Acte necesare:

– cerere de acordare a bursei;
– copie CI elev;
– copii CI părinte/tutore legal;
– certificat medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul școlii;
– extras de cont.

BURSE ELEVI DIN MEDIU RURAL

Condiţii de acordare:

– elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu.

Acte necesare:

– cerere de acordare a bursei;
– copie CI elev;
– copie act de identitate părinte/tutore legal;
– adeverință de la primăria de domiciliu în care să se specifice că în localitatea de domiciliu nu există unitate de învățământ de tip liceu;
– extras de cont.

BURSE DE AJUTOR SOCIAL OCAZIONAL – O DATĂ PE AN

Condiţii de acordare:

– elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 75% din salariul minim net pe economie.

Acte necesare:

– cerere de acordare a bursei;
– copie CI copil;
– copii certificate de naștere/ acte de identitate ale membrilor familiei;
– ancheta socială de la primăria de domiciliu;
– documente care atestă veniturile: adeverința cu veniturile NETE pe ultimele 12 luni (01.01.2021-31.12.2021)+valoarea tichetelor de masă/cadou, unde e cazul;
– talon de pensie;
– talon şomaj pe ultimele 12 luni sau adeverinţă ajutor social pe ultimele 12 luni;
– act doveditor în original cu terenurile agricole deținute de la primăria unde își au domiciliul;
– adeverinţă de la ANAF;
– declaraţie notarială prin care se specifică faptul că în ultimele 12 luni nu s-a obținut nici un venit(pentru părinţi si membrii majori fără venituri);
– adeverință de la instituția de învățământ la care sunt elevi/studenți în situația în care sunt frați/surori la o facultate de stat, la buget cu menţiunea dacă au beneficiat de burse în ultimele 12 luni;
– alte acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului (se iau în calcul toate veniturile permanente inclusiv alocațiile de stat, suplimentare şi complementare pentru copii);
– extras de cont.

Dispoziții finale:

1. bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu;
2. elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare;
3. elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit/performanță/ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

BENEFICIARII PROGRAMULUI NAŢIONAL “BANI DE LICEU” ŞI “BURSĂ PROFESIONALĂ” NU POT BENEFICIA ÎN ACELAŞI TIMP ŞI DE BURSA SOCIALĂ.( art 10 din HG 1488/2004 şi art 5 alin 4 HG 951/2017)

ELEVII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, BENEFICIARI DE ORICE TIP DE BURSĂ DE STUDII, FINANŢATĂ TOTAL SAU PARŢIAL DIN BUGETUL MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE TREBUIE SĂ OPTEZE PENTRU ACEASTĂ BURSĂ SAU PENTRU BURSA PROFESIONALĂ. (art 5 alin 5 HG 951/2017).

TERMEN DE DEPUNERE A CERERILOR: 28 Ianuarie 2022.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top