Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Colegiul Tehnic Petru Mușat, cu sediul în municipiul Suceava, Calea Unirii, numărul 15, judeţul Suceava, cod postal 720018, email: petrumusatsv@gmail.com, solicită oferte de preț pentru serviciu de dezvoltare și implementare a unui serviciu de realizare a unui instrument de tip Minimarket digital în cadrul proiectului EDUCOMP – Sprijinirea dezvoltării competențelor sec. XXI prin educație nonformală și activități outdoor, cofinantat prin Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman, Axa prioritară Educație și competențe.

Obiectul contractului îl reprezintă achiziția unui instrument de tip Minimarket digital. Astfel, pentru a atinge scopul și obiectivele proiectului, copiii din grupul țintă beneficiar vor avea ocazia să participe la o activitate non-formală de tip antreprenorial prin organizarea unui Minimarket digital. Aceasta este gândită să îi atragă și să îi implice în activitățile școlare și în același timp să le crească deprinderile de utilizare TIC și competențele digitale. De asemenea, programul va putea fi utilizat și de alte generații de copii din școlile participante. Rolul programului este de a stimula deprinderi legate de antreprenoriat, muncă în echipa, promovare digitală, comerț on-line. Serviciile de implementare vor include livrarea Minimarket-ului digital împreună cu Manualul profesorului care va prezenta modalitatea de utilizare practică a instrumentului pe durata unui an școlar, precum și găzduirea instrumentului pe durata proiectului.

Tipul și durata contractului: contract de furnizare, durata estimată o lună de la semnarea acestuia.

Termen de livrare: instrumentul și suportul metodologic vor fi puse la dispoziția Beneficiarului în 15 zile de la semnarea contractului.

Plata: se face prin Ordin de plată, după recepția bunurilor și serviciilor și primirea facturii, în termen de 60 zile.

Valoare estimată a contractului: 85.000 lei fără TVA.

Procedura de atribuire a contractului: achiziție directă conform Legii numărul 98/2016.

Modalitatea de atribuire: contractul se va atribui ofertei care prezintă prețul cel mai scăzut, în condițiile respectării cerințelor minimale solicitate.

Data și ora limită de transmitere a ofertelor: 19 Decembrie 2022, ora 12:00.

Adresa la care se transmit ofertele: ofertele se depun fizic la sediul achizitorului din municipiul Suceava, Calea Unirii, numărul 15, judeţul Suceava, cod poștal 720018, sau electronic la adresa de email petrumusatsv@gmail.com. La finalizarea selecţiei de oferte, autoritatea contractantă va solicita ofertantului declarat câştigător, să publice oferta sa în Catalogul electronic SEAP.

Condiții participare:

1. Certificate sau documente relevante care să dovedească forma de înregistrare, sediul și obiectul de activitate al operatorului economic, care trebuie să aibă corespondent în obiectul contractului

2. Declarația privind lipsa conflictului de interese. Conform art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, persoanele ce dețin funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt:

– Prof. Dr. Teodoreanu Maria – Director;
– Prof. Cioșnar Niculina – Director adjunct;
– Ursulean Velusia – Reprezentant legal proiect POT Membru CA, Preșdinte Comisie de evaluare achiziție;
– Serpe Marius – Administrator, Membru Comisie de evaluare achiziție;
– Benga Tatiana – Laborant, Membru Comisie de evaluare achiziție;
– Sofian Rozalia – Administrator Financiar de Patrimoniu, Secretar Comisie de evaluare a achiziției;
– Simion Daniela – Profesor, Preşedinte comisie de contestație;
– Hrimiuc Corina – Profesor, Membru Comisie de contestație;
– Vieriu Gabriela – Profesor, Membru Comisie de contestație;
– Ungureanu Mihaela – Administrator Financiar de Patrimoniu, Secretar comisie de contestație.

3. Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016.

4. Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016.

Vor fi luate în considerare toate ofertele care îndeplinesc cel puțîn cerințele minime din acest caiet de sarcini. Oferta ce conține caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisface cerințele caietului de sarcini va fi declarată oferta neconformă și va fi respinsă.

Oferta va conține:

a) Propunerea financiară. Se va depune formular ofertă. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei/durata contractului (formular anexat);

b) Propunerea tehnică care va conține detaliile tehnice, termene de livrare, precum și alte informații considerate relevante. Cerințele prevăzute în Caietul de sarcini sunt cerințe minime și obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse că neconforme;

c) Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese (Formular anexat);

d) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului/autorizație de funcționare/altele echivalente care să dovedească formă de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezenței proceduri;

e) Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;

f) Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016.

NU se acceptă oferte alternative la oferta de bază.

NU se acceptă oferte întârziate.

Oferta va fi considerată fermă și se va menține termen de 30 de zile de la ofertare.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail petrumusatsv@gmail.com

Documente anexate:

– Model ofertă financiară;
– Declarație lipsă conflict de interese;
– Declarație neîncadrare în prevederile art. 164 din Legea 98/2016;
– Declarație neîncadrare în prevederile art. 165,167 din Legea 98/2016.

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Invitație pentru depunere ofertă în vederea contractării prin achiziție directă a licenței Minimarket

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top