Materiale utile pentru implicarea unui operator economic în școlarizarea elevilor în învățământul profesional

Legislaţie în vigoare

Organizare şi funcţionare învăţământ profesional

1. OMENCS nr. 5033/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat.

Fundamentare cifră de şcolarizare învăţământ profesional

2. OMEN nr. 5108/2019 privind aprobarea calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2020-2021, precum și a modelelor pentru avizarea de către Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, a Proiectului cifrei de școlarizare în învățământul dual și în învățământul profesional.

3. Model solicitare de şcolarizare în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2020-2021.

Admitere învăţământ profesional

4. OMENCS 5068/2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat.

5. OMEN 5087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021.

Contract cadru şi contract individual

6. Contractul – cadru pentru formarea profesională a elevilor prin învăţământul profesional de stat, aprobat prin OMENCS nr. 5033/2016.

7. OMECTS nr. 3539/2012 privind aprobarea contractului de pregătire practică a elevilor din învățământul profesional și tehnic.

Planuri de învăţământ/ Programe şcolare/ Standarde de pregătire profesională / Nomenclator

OMEN nr. 3914/2017 referitor la aprobarea Reperelor metodologice privind proiectarea curriculumului în dezvoltare locală (CDL), pentru clasa a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică şi învăţământul profesional.

OMEN nr. 3915/2017 privind aprobarea Planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică comasată / stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală – CDL, pentru clasele a X-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional.

OMENCS nr. 4457/2016 privind aprobarea Planurilor de învăţământ şi a Programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică săptămânală din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică – curriculum în dezvoltare locală CDL, pentru clasele a IX-a, învăţământ liceal filiera tehnologică şi învăţământ profesional.

OMENCS nr. 4121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 Cadrul național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic.

OMENCS nr. 3742/2016 privind aprobarea modelului Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/certificatul de calificare profesională, EUROPASS.

OMEN nr. 3152/2014 privind aprobarea planului – cadru de învățământ pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani.

OMEN nr. 3218/2014 privind aprobarea planului – cadru de învățământ pentru învățământul profesional special.

OMEN nr. 4437/2014 referitor la aplicarea programelor școlare în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani și în învățământul profesional special, începând cu anul școlar 2014-2015, precum și pentru aprobarea programei școlare pentru consiliere și orientare, curriculum diferențiat pentru învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a și a XI-a (valabil în anul școlar 2017-2018 prin articolele 1, 3 și 4).

OMECS nr. 3684/2015 privind aprobarea Planurilor de învățământ pentru cultura de specialitate și pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum și pentru stagiul de pregătire practică (curriculum în dezvoltare locală – CDL), pentru clasele a X-a și a XI- a, învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani (valabil în anul școlar 2017-2018 pentru clasa a XI-a învățământ profesional).

OMECS nr. 5058/2015 privind aprobarea programelor școlare ale modulelor pentru cultura de specialitate, pregătire practică și stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a X-a și a XI-a, învățământ profesional cu durata de 3 ani (valabil în anul școlar 2017-2018 pentru clasa a XI-a învățământ profesional).

OMECS nr. 5293/2015 privind aprobarea Structurii standardului de pregătire profesională din învățământul profesional și tehnic.

HG nr. 1555/2009 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare.

HG nr. 866/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare.

Certificare

OMEN nr. 4435/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional.

Promovare învăţământ profesional

Platfoma informatică a CNDIPT http://www.alegetidrumul.ro/ – portalul de informare al tuturor elevilor, profesorilor și reprezentanților companiilor ce sunt interesați de urmarea unei rute în învățământul profesional și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare.

Cadru normativ general

HG nr. 918/2013, privind aprobarea Cadrului național al calificărilor.

HG nr. 567/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor.

OUG nr. 117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor măsuri în domeniul învățământului.

OUG nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative.

OUG nr. 94/2014 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educație.

OUG nr. 81/2016 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.

HG 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional (inclusiv dual).

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to Top